Náležitosti uplatnění práv

ZÁKLADNÍ A NEZBYTNÉ NÁLEŽITOSTI  ŽÁDOSTI PRO UPLATNĚNÍ  PRÁV SUBJEKTU  V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dle zákona č. 110/2019 Sb. o Zpracování osobních údajů, v platném znění a v návaznosti na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR č. 2016/679)

I. Správce osobních údajů

JTEKT COLUMN SYSTEMS CZECH s.r.o. (dále JCSCZ), se sídlem Podnikatelská 1144/8, 301 00 Plzeň,  IČO 26733561, (dále jen „Společnost“ nebo „správce“).

II. Kontaktní údaje

Pověřencem pro ochranu osobních údajů Martin Trávníček, email: mtravnicek@algotech.cz.

Funkci osoby pověřené agendou ochrany osobních údajů pro Správce v České republice vykonává: Jiří Hrabák; email: j-hrabak@jtekt-cs.cz.

III. Práva subjektů údajů

 • právo na odvolání souhlasu
 • právo subjektu na přístup k údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz (právo „být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování
 • právo oznamovací povinnosti ohledně změn v osobních údajích nebo v omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku, pokud není stanovena Zákonem nebo GDPR výjimka
 • právo na automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
 • právo na poskytnutí informace ohledně původu a získání osobních údajů, pokud osobní údaje subjekt údajů správci neposkytl.

Formuláře k uplatnění práv: námitka proti zpracování osobních údajů, uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů, na odvolání souhlasu, opravu, omezení zpracování, výmaz a přístup k osobním údajům jsou k dispozici u našich pracovníků Správce osobních údajů.

IV. Uplatnění práv subjektů údajů

Subjekt údajů je oprávněn své práva uplatnit prostřednictvím písemné žádosti, způsobem:

 • osobního doručení na adresu Správce osobních údajů
 • poštou na adresu Správce osobních údajů
 • elektronicky na e-mailovou adresu osoby pověřence pro ochranu osobních údajů nebo osoby pověřené agendou ochrany osobních údajů:
 • datovou schránkou na ID datové schránky Správce osobních údajů

V. Náležitosti žádosti

1. Osoba, která má zájem uplatňovat své práva ohledně osobních údajů, je povinna uvést v písemné žádosti rozhodné důvody a skutečnosti, které namítá a má zájem uplatnit.

2. Každá žádost musí obsahovat zákonné náležitosti pro podání žádosti ve správním řízení a dále žadatel musí prokázat svoji totožnost, tj. úředně ověřeným podpisem u listinné žádosti nebo uznávaným elektronickým podpisem u elektronické žádosti, nebo podáním prostřednictvím datové schránky.

3. Pokud žádost nebude splňovat zákonem stanovené náležitosti, bude žadatel vyzván písemně k nápravě, v případě nesplnění ve stanovené lhůtě, bude žádost zamítnuta. 

VI. Vyřízení žádosti, lhůta

 • vyřízení žádosti je bezplatné, ve lhůtě do 30 dní od přijetí žádosti podle čl. 12 odst. 3 GDPR, pokud Zákon nestanoví jinak. Ve výjimečných případech může být tato lhůta prodloužena, pokud je nezbytný odklad z důvodů složitosti a rozsáhlosti vyřizování na straně Správce,
 • informace mohou být ze strany správce poskytnuté písemně nebo jinými prostředky, nebo pokud si subjekt údajů vyžádá, můžou mu být poskytnutá ústně, a to pouze za předpokladu, že identita subjektu je prokázána jinými způsoby.

V případě, že žadatel podává žádost opakovaně ve stejné věci, nebo žádost je zjevně nedůvodná nebo subjekt údajů není oprávněný k jejímu podání, bude žádost ze strany správce odmítnuta a ve výjimečných případech je správce oprávněn za takové jednání ve smyslu čl. 12 odst. 5 vyzvat žadatele k úhradě administrativních nákladů k předmětné žádosti, a to i tehdy, pokud mu bude žádost odmítnuta.

VII. Opravné prostředky

 • je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav,

nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 způsobem uvedeným Správcem v rozhodném dokumentu.

Přejít nahoru